අබුඩාබි සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව Burjeel රාජකීය රෝහලට පැය 24 හදිසි සත්කාර සේවා සැපයීමට බලපත්‍ර ලබා දෙයි

අබුඩාබි සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව Burjeel රාජකීය රෝහලට පැය 24 හදිසි සත්කාර සේවා සැපයීමට බලපත්‍ර ලබා දෙයි
ප්‍රජාවගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ලෙස, Al Ain හි Burjeel Royal Hospital, අබුඩාබි සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව (DoH) නිල වශයෙන් රෝගීන්ට 24/7 හදිසි සත්කාර සේවා සැපයීම සඳහා රෝහලට බලපත්‍රය ලබා දී ඇති බැවින් පූර්ණ හදිසි ප්‍රතිකාර අංශයක් විවෘත කරමින් එහි පිරිනැමීම් ඉදිරියට ගෙන යයි.සමාරම