මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් ඩුබායි සමාජ න්‍යාය පත්‍රය 33 යටතේ සුබසාධන ව්‍යාපෘති මාලාවක් අනුමත කරයි

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් ඩුබායි සමාජ න්‍යාය පත්‍රය 33 යටතේ සුබසාධන ව්‍යාපෘති මාලාවක් අනුමත කරයි
ඩුබායි සමාජ න්‍යාය පත්‍රය 33 හි කොටසක් ලෙස 2024 වසර සඳහා පරිවර්තනීය ව්‍යාපෘති මාලාවක් උප ජනාධිපති, අගමැති සහ ඩුබාහි පාලකයා වන අතිගරු ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම් විසින් අනුමත කරන ලදී.එතුමා විසින් මෑතකදී දියත් කරන ලද, ඩුබායි සමාජ න්‍යාය පත්‍රය 33 'පවුල: අපේ ජාතියේ පදනම' යන පුළුල් තේමාවෙන් ආ