2024 දී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 5% ට වඩා වර්ධනය වනු ඇත

2024 දී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 5% ට වඩා වර්ධනය වනු ඇත
සම්මත සහ පුවර්ගේ ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීම් ප්‍රක්ෂේපණයට අනුව, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 2024 දී සියයට 5 කට වඩා වැඩි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර එය ගෝලීය ආර්ථිකය සඳහා අපේක්ෂිත සියයට 2.8 ක වර්ධනය ඉක්මවා යයි."ගෝලීය ආර්ථිකය උපප්‍රමාණයේ වර්ධන මට්ටම්වල ක්‍රියාත්මක වන විට, එක්සත් අරාබි එම