සාජා පාලකයා Mleiha හි තිරිඟු ගොවිපල නවෝත්පාදනයන් ගවේෂණය කරයි

සාජා පාලකයා Mleiha හි තිරිඟු ගොවිපල නවෝත්පාදනයන් ගවේෂණය කරයි
කෘෂිකාර්මික කටයුතු පරීක්ෂා කිරීම සඳහා උත්තරීතර කවුන්සිලයේ සභික සහ සාජාහි පාලක ආචාර්ය අතිගරු ෂෙයික් සුල්තාන් බින් මුහම්මද් අල් කාසිමි මහතා Mleiha කලාපයේ තිරිඟු ගොවිපල වෙත ගියේය.ආචාර්ය අතිගරු ෂෙයික් සුල්තාන් විසින් ජල සංරක්ෂණය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අති නවීන උපකරණ භාවිතයෙන් ගොවිතැන් ක්‍රියාවලීන් සහ තිර