2024 දී අපේක්ෂා කරන ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවය, WEF සමීක්ෂණය අනාවැකි පළ කරයි

2024 දී අපේක්ෂා කරන ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවය, WEF සමීක්ෂණය අනාවැකි පළ කරයි
ලෝක ආර්ථික සංසදය (WED) විසින් ගෝලීය ප්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥයින් ගෙන් කරන ලද සමීක්ෂණයක් අද දින ගෝලීය ආර්ථිකය පසුබෑමක සහ අවිනිශ්චිතතාවයේ වසරක් දැකීමට පුරෝකථනය කර ඇති අතර, දැඩි මූල්‍ය තත්වයන්, භූ දේශපාලනික ආතතීන් සහ කෘත්‍රිම බුද්ධියේ නැගීම වැනි ප්‍රධාන සුළං වලට මුහුණ දෙයි.අද නිකුත් කරන ලද නවතම ප්‍රධාන