සුල්තාන් අල් ජබර් මැදපෙරදිග සහ උතුරු අප්‍රිකාවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් අතර පළමු ස්ථානයට පත්වේ

සුල්තාන් අල් ජබර් මැදපෙරදිග සහ උතුරු අප්‍රිකාවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් අතර පළමු ස්ථානයට පත්වේ
කර්මාන්ත සහ උසස් තාක්ෂණ අමාත්‍ය සහ අබුඩාබි ජාතික තෙල් සමාගමේ (ADNOC) කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සහ සමූහ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ආචාර්ය සුල්තාන් බින් අහමඩ් අල් ජබර් ප්‍රමුඛ ගෝලීය සන්නාම තක්සේරු උපදේශන බ්‍රෑන්ඩ් ෆිනෑන්ස් විසින් මැදපෙරදිග සහ උතුරු අප්‍රිකාවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් අතර ප්‍රථම ස්ථානයටත්, ගෝලීය