සාජා සාප්පු සවාරි ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් අවසන් කරයි

සාජා සාප්පු සවාරි ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් අවසන් කරයි
සාප්පු සවාරි සහ විනෝදාස්වාද ක්‍රියාකාරකම්වලින් පිරී ගිය දින 36කට පසු වාර්ෂික සිල්ලර අලෙවි සැණකෙළිය සාජා සාප්පු සවාරි ප්‍රවර්ධන කටයුතු අවසන් විය. දෙසැම්බර් 15 වන දින දියත් කළ දින සිට, සාජා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලය (SCCI) විසින් සංවිධානය කරන ලද උත්සවයට සාජා හරහා විශාල ජනකායක් පැමිණ සිටියහ.ප්‍රධාන සාප