ඩුබායි මහ නගර සභාව 2023 දී ඩුබායි හි ගස් 185,000 කට වඩා රෝපණය කරයි

ඩුබායි මහ නගර සභාව එහි වන වගා මුලපිරීමේ කොටසක් ලෙස 2023 දී එමිරේට්ස් හි ගස් 185,000 කට වඩා සාර්ථකව රෝපණය කරන ලද අතර, දිනකට සාමාන්‍යයෙන් ගස් 500 ක් සමඟින්, මුළු හරිත ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර 234 කින් වැඩි කර, 2022 හි හෙක්ටයාර් 170 සිට ඉහළ ගියේය.මෙම ජයග්‍රහණය මගින් අනාගත පරපුර සඳහා තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇති කිර