ඩුබායි පොලිසිය ආර්ථික අපරාධවලට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට දැඩි පියවර ගනී

ඩුබායි පොලිසිය ආර්ථික අපරාධවලට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට දැඩි පියවර ගනී
ඩිජිටල් ගෙවීම්වල ලොව ප්‍රමුඛයා වන වීසා, ආර්ථික අපරාධ සඳහා වූ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයට (OCEC) සම්බන්ධ වීමට ඩුබායි පොලිසිය සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් (MoU) අත්සන් කර ඇත. ඔවුන්ගේ දිගුකාලීන හවුල්කාරිත්වය ශක්තිමත් කරන අතරම වංචා සහ මූල්‍ය අපරාධවලට එරෙහිව සටන් කිරීමට සංවිධාන දෙකෙහිම කැපවීම ගිවිසුම මගින් අවධාරණය ක