ඩුබායි 2023 ජනවාරි-සැප්තැම්බර් මාසවල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ සියයට 3.3 ක වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

ඩුබායි 2023 ජනවාරි-සැප්තැම්බර් මාසවල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ සියයට 3.3 ක වර්ධනයක් වාර්තා කරයි
ඩුබායි 2023 මුල් මාස නවය තුළ සැබෑ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ (GDP) සියයට 3.3 ක වැඩිවීමක් ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, එහි ආර්ථික ශක්තිය, ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ ශක්තිමත් වර්ධන හැකියාව තවදුරටත් පෙන්නුම් කරයි. මෙම ජයග්‍රහණයෙන් පිළිබිඹු වන්නේ නගරයේ තිරසාර සංවර්ධන උපාය මාර්ග සහ ප්‍රමුඛ ගෝලීය ආර්ථික බලාගාරයක් ලෙස එ