එක්ස්පෝ සිටි ඩුබායි 'Roots & Shoots' හි කලාපයේ ප්‍රථම ස්ථිර කාර්යාලය ලෙස තෝරා ගැනේ

එක්ස්පෝ සිටි ඩුබායි 'Roots & Shoots' හි කලාපයේ ප්‍රථම ස්ථිර කාර්යාලය ලෙස තෝරා ගැනේ
තිරසාරභාවය සහ පරිසරය වටා තරුණ ඉගෙනුම් අවස්ථා දියුණු කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා හවුල් මෙහෙවරක් සමඟින්, Expo City Dubai, Jane Goodall Institute හි Roots Shoots වැඩසටහන සමඟ සිය සහයෝගීතාව ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.මෑතකදී COP28 දේශගුණ සමුළුවට සත්කාරකත්වය සැපයූ එක්ස්පෝ සිටි ඩුබායි හි පරිසරය සුරැකීමට සහ සහය