මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් 'World of Coffee 2024' ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණේ

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් 'World of Coffee 2024' ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණේ
ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක අතිගරු Sheikh Mohamed bin Rashid Al Maktoum අද ජනවාරි 23 දක්වා ඩුබායි ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ පැවැත්වෙන World of Coffee 2024 ප්‍රදර්ශනයේ තුන්වන සංස්කරණය නැරඹීමට පැමිණියා.සංචාරය අතරතුරදී, ඩුබායි ලෝක මට්ටමේ යටිතල පහසුකම් සහ සේවා සැපයීම මගින් ගෝලීය වෙළඳාමේ අනාගතය හැ