දකුණු අප්‍රිකානු විශේෂ කාර්ය බලකාය: UAE SWAT අභියෝගය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන අතර දැනුම හුවමාරු කර ගැනීම ප්‍රවර්ධනය කරයි

දකුණු අප්‍රිකානු විශේෂ කාර්ය බලකාය: UAE SWAT අභියෝගය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන අතර දැනුම හුවමාරු කර ගැනීම ප්‍රවර්ධනය කරයි
දකුණු අප්‍රිකාවේ විශේෂ කාර්ය බළකා කණ්ඩායම 2024 එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ SWAT අභියෝගයට සහභාගී වීම තහවුරු කරන ලද අතර, SWAT කණ්ඩායම්වල සටන් හැකියාවන් ඉහළ නැංවීම සහ ලොව පුරා නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ඒකක අතර දැනුම හුවමාරු කිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අභියෝගයේ තීරණාත්මක කාර්යභාරය අවධාරණය කළේය.එක්සත් අරාබි එමීර