එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ආදර්ශවත් මුලපිරීම් සහ ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන දිනය

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, විශේෂයෙන්ම අභියෝගාත්මක මානුෂීය තත්වයන්ට මුහුණ දෙන ප්‍රජාවන් තුළ, ගෝලීය අධ්‍යාපනික මුලපිරීම් සඳහා ප්‍රධාන උපදේශකයෙකු සහ ආධාරකරුවෙකු ලෙස සිය භූමිකාව අඛණ්ඩව තහවුරු කරයි. එහි සංස්කෘතික හා මානුෂීය මෙහෙවර තුළ මුල් බැස ඇති එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, ජාතීන්ගේ ප්‍රගතිය සහ සංවර්ධ