අරාබි සෞඛ්‍යයේ අනාගත සෞඛ්‍ය සමුළුවේ දී දීර්ඝ ආයුෂ සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දැක්ම අවධානය යොමු කරයි

අරාබි සෞඛ්‍යයේ අනාගත සෞඛ්‍ය සමුළුවේ දී දීර්ඝ ආයුෂ සඳහා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ දැක්ම අවධානය යොමු කරයි
ව්‍යාපාරික බුද්ධි සමාගමක් වන Grand View Research 2028 වන විට ගෝලීය දීර්ඝායුෂ සහ වයස්ගත වීම වැළැක්වීමේ වෙළඳපොළ ඩොලර් බිලියන 183 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, විද්‍යාත්මක සහ වෛද්‍ය ප්‍රජාව දැන් මානව සෞඛ්‍යයේ නව ආදර්ශයක් සහ අසීමිත විභවයන් සහිත ජීවන විද්‍යාවේ නව වෙළඳපොලක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි