කයිරෝ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වන රටවල් 70ක් සමඟ SBA අපේක්ෂාවන් ගවේෂණය කරයි

කයිරෝ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වන රටවල් 70ක් සමඟ SBA අපේක්ෂාවන් ගවේෂණය කරයි
කයිරෝ, 2024 ජනවාරි 28 (WAM) - කයිරෝ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයේ 55 වන වාර්ෂික සංස්කරණයට සහභාගී වීමේ කොටසක් ලෙස, සාජා පොත් අධිකාරිය (SBA) සහභාගී වන රටවල් 70 ක ප්‍රකාශකයන් සහ අනෙකුත් කර්මාන්ත වෘත්තිකයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා රැස්වීම්, පොත් එළිදැක්වීම් සහ සාකච්ඡා කිහිපයක් මෙහෙයවයි."දැනුම නිර්මාණය කිරීම, ව