ගෝලීය ඉස්ලාමීය මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ 2025 වන විට ඩොලර් ට්‍රිලියන 4.9 ඉක්මවයි

ගෝලීය ඉස්ලාමීය මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ 2025 වන විට ඩොලර් ට්‍රිලියන 4.9 ඉක්මවයි
හොංකොං, 2024 ජනවාරි 25 (WAM) - 2025 වන විට ගෝලීය ඉස්ලාමීය මූල්‍ය වෙළෙඳපොළ ඇමෙරිකානු ඩොලර් ට්‍රිලියන 4.9 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි හොංකොංහි (MATRADE) මැලේසියාවේ කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයේ වෙළඳ අංශය යටතේ මැලේසියානු වෙළඳ කොමසාරිස් Yazrin Syakhairi විසින් අපේක්ෂා කරන ලදී.හොංකොං හි පැවති Asian Financial Forum (A