4 වන අබුඩාබි ඒකාබද්ධ මානසික සෞඛ්‍ය සමුළුව

4 වන අබුඩාබි ඒකාබද්ධ මානසික සෞඛ්‍ය සමුළුව
අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 28 (WAM) - මැදපෙරදිග විශාලතම සෞඛ්‍ය සේවා වේදිකාව වන PureHealth හි අනුබද්ධ ආයතනයක් වන Abu Dhabi Health Services Company (SEHA), ජනවාරි 27 සිට 28 දක්වා පැවති 4 වන අබුඩාබි ඒකාබද්ධ මානසික සෞඛ්‍ය සමුළුව සාර්ථකව අවසන් කරන ලදී. කලාපය පුරා මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ප්‍රතිසංස්කරණ පෝෂණය කරමින්