ගාසා තීරයේ පලස්තීනුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තාවකාලික පියවර ගැනීමට ජාත්‍යන්තර අධිකරණයේ තීරණය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සාදරයෙන් පිළිගනී

ගාසා තීරයේ පලස්තීනුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තාවකාලික පියවර ගැනීමට ජාත්‍යන්තර අධිකරණයේ තීරණය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සාදරයෙන් පිළිගනී
අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 27 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගාසා තීරයේ සිවිල් වැසියන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තාවකාලික පියවර ගන්නා ලෙසත්, ඕනෑම ප්‍රකාශයක් හෝ භාවිතයක් නැවැත්වීමටත්, ජන සංහාරයක් කිරීමට සෘජුව සහ ප්‍රසිද්ධියේ උසිගැන්වීම්වලට දඬුවම් කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටින ගාසා තීරය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ