අබ්දුල්ලා බින් සයීඩ් 'Deraya Speakers Platform' උපාධිධාරීන් පිළිගැනීමේ උත්සවයට සහභාගි වෙයි

අබ්දුල්ලා බින් සයීඩ් 'Deraya Speakers Platform' උපාධිධාරීන් පිළිගැනීමේ උත්සවයට සහභාගි වෙයි
අබුඩාබි, 2024 ජනවාරි 25 (WAM) - විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අතිගරු Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan මහතා අබුඩාබි හි අමාත්‍යාංශ මූලස්ථානයේ පැවති "Deraya Speakers Platform" හි උපාධිධාරීන් පිළිගැනීමේ උත්සවයකට සහභාගී විය.මෙම උත්සවයට රාජ්‍ය අමාත්‍ය අතිගරු Noura bint Mohammed Al Kaabi සහ Derayah උපායමාර්ගික හ