ඩුබායි දණ්ඩ නීති සහ නිවැරදි කිරීමේ ආයතනවල රැඳවියන් සඳහා කලාපයේ පළමු පාපන්දු ලීගය දියත් කරයි

ඩුබායි දණ්ඩ නීති සහ නිවැරදි කිරීමේ ආයතනවල රැඳවියන් සඳහා කලාපයේ පළමු පාපන්දු ලීගය දියත් කරයි
ඩුබායි, 2024 ජනවාරි 31 (WAM) - ඩුබායි ක්‍රීඩා කවුන්සිලය (DSC) සහ ඩුබායි පොලිසිය විසින් පෙබරවාරි 7 සිට මැයි 31 දක්වා පැවැත්වෙන දණ්ඩන සහ නිවැරදි කිරීමේ ආයතනවල රැඳවියන් සඳහා කැප වූ කලාපයේ පළමු වරට රැඳවියන් සඳහා වන පොදු ලීගය දියත් කරන බව නිවේදනය කළේය. 14 පාපන්දු කණ්ඩායම හය-හය ලීග් ක්‍රමයට තරඟ වදිනු ඇත.