පෙබරවාරි මාසය පුරාවට රටපුරා නවෝත්පාදනයන් සමරයි

පෙබරවාරි මාසය පුරාවට රටපුරා නවෝත්පාදනයන් සමරයි
ඩුබායි, 2024 ජනවාරි 31 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය රටේ නවෝත්පාදන මාසය වන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නවෝත්පාදන 2024 ආරම්භය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර එය පෙබරවාරි 1 වනදා ආරම්භ වී මුළු මාසය පුරාම විහිදේ.නවෝත්පාදනයන්, නවෝත්පාදකයින් සහ නිර්මාණාත්මක අදහස් සැමරීම අරමුණු කරගනිමින්, බලපෑම්කාරී නවෝ