මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආසියා/පැසිෆික් සමූහයේ 2024 වාර්ෂික රැස්වීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සත්කාරකත්වය

මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආසියා/පැසිෆික් සමූහයේ 2024 වාර්ෂික රැස්වීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සත්කාරකත්වය
අබුඩාබි, 2024 පෙබරවාරි 01 (WAM) - එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී සහ ත්‍රස්තවාදයට මුල්‍යකරණය (EO AMLCTF) සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ ආසියා පැසිෆික් සමූහය (APG) එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ප්‍රථම වරට 2024 APG වාර්ෂික රැස්වීම සහ තාක්ෂණික සහාය සහ පුහුණුව ලබා දෙන බව නිවේදනය කරයි. 2