එකතු කරන ලද, HYCAP සමූහය අබුඩාබි හි කාර්මික සංකීර්ණය පිහිටුවීමට අත්වැල් බැඳ ගනී

එකතු කරන ලද, HYCAP සමූහය අබුඩාබි හි කාර්මික සංකීර්ණය පිහිටුවීමට අත්වැල් බැඳ ගනී
අබුඩාබි ආර්ථික සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (එකතු කරන ලද) සහ ශුද්ධ ශුන්‍ය වත්කම් කළමනාකරණ සමාගම වන HYCAP සමූහය, හරිත හයිඩ්‍රජන් නිෂ්පාදනය, ගබඩා කිරීම සහ ප්‍රවාහනය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කර ඇති අතර, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජාලයට අනුකූලව ශුද්ධ ශුන්‍යයට සංක්‍රමණය වීමට මූලිකත්වය ගෙන ඇත.HYCA