මහබැංකුව අවදානම් මත පදනම් වූ අධීක්ෂණ වෘත්තිකයන් සඳහා විධායක සහතිකයේ 5 වන කණ්ඩායම දියත් කරයි

UAE මහ බැංකුව (CBUAE) අවදානම් මත පදනම් වූ අධීක්ෂණ වෘත්තිකයන් සඳහා විධායක සහතිකයේ පස්වන වටය දියත් කර ඇත. එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මූල්‍ය හා මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා විභව අවදානම් හඳුනා ගැනීමට සහ මූල්‍ය පද්ධතියට ඔවුන්ගේ ප්‍රතිවිපාක සීමා කිරීමට අධීක්ෂකවරුන්ගේ කුසලතා සුදුසුකම් සහ වැඩිදියුණු