නහියාන් බින් මුබාරක් විසින් Abrahamic Family House හි මානව සහෝදරත්ව මජ්ලිසය ආරම්භ කරයි

නහියාන් බින් මුබාරක් විසින් Abrahamic Family House හි මානව සහෝදරත්ව මජ්ලිසය ආරම්භ කරයි
මුස්ලිම් වැඩිහිටි කවුන්සිලය, ඉවසීම සහ සහජීවනය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය සහ මානව සහෝදරත්වයේ උසස් කමිටුව විසින් අද සංවිධානය කරන ලද පළමු මානව සහෝදරත්ව මජ්ලිස්, ඉවසීම සහ සහජීවනය පිළිබඳ අමාත්‍ය අතිගරු Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan විසින් ආරම්භ කරන ලදී.ගෝලීය නායකයින්, ජාත්‍යන්තර නිලධාරීන් සහ විවිධ ක්ෂේත්‍