ජනාධිපතිවරයා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තානාපතිවරුන්, විදේශ දූත මණ්ඩල නියෝජිතයින් පිළිගනී

ජනාධිපතිවරයා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තානාපතිවරුන්, විදේශ දූත මණ්ඩල නියෝජිතයින් පිළිගනී
විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තානාපතිවරුන්ගේ සහ විදේශ දූත මණ්ඩල නියෝජිතයින්ගේ 18 වැනි සංසදයට සහභාගී වන තානාපතිවරුන් සහ නියෝජිතයින් ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් අද දින පිළිගනු ලැබීය. විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය Sheikh Abdul