2024 ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට සහභාගී වීමට ජාත්‍යන්තර සහ කලාපීය සංවිධාන 85 කට අධික සංඛ්‍යාවක්

2024 ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට සහභාගී වීමට ජාත්‍යන්තර සහ කලාපීය සංවිධාන 85 කට අධික සංඛ්‍යාවක්
2024 පෙබරවාරි 12 සිට 14 දක්වා එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඩුබායි හිදී “අනාගත ආණ්ඩු හැඩගැස්වීම” යන තේමාව යටතේ පැවැත්වෙන ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවේ 11 වැනි සංස්කරණයට ජාත්‍යන්තර සහ කලාපීය සංවිධාන 85කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සහභාගී වීමට නියමිතය.සහභාගී වන සංවිධාන වර්තමාන සහ අනාගත ගෝලීය අභියෝගවලට විසඳුම් ලබා දෙන අතර විව