ලෝක ආණ්ඩු සමුළුව 2024 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විස්තර ප්‍රකාශයට පත් කරයි

ලෝක ආණ්ඩු සමුළුව 2024 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විස්තර ප්‍රකාශයට පත් කරයි
2024 පෙබරවාරි 12 සහ 14 අතර ඩුබායිහිදී පැවැත්වීමට නියමිත ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවේ (WGS) එළඹෙන 11 වන සංස්කරණයේ න්‍යාය පත්‍රය ලෝක රාජ්‍ය සමුළු සංවිධානය නිවේදනය කළේය."අනාගත ආණ්ඩු හැඩගැස්වීම" යන තේමාව යටතේ, මෙම වසරේ සමුළුව ලෝකයේ වඩාත්ම දැවෙන ගැටලු ආමන්ත්‍රණය කරමින් අනාගත අවස්ථා සහ අභියෝග අපේක්ෂා කරනු ඇත. එහි