එක්ස්පෝ සෙන්ටර් සාජා ඇම්ස්ටර්ඩෑම් හි 'ගෝලීය ප්‍රධාන විධායක සමුළුව 2024' සඳහා සහභාගී වේ

එක්ස්පෝ සෙන්ටර් සාජා ඇම්ස්ටර්ඩෑම් හි 'ගෝලීය ප්‍රධාන විධායක සමුළුව 2024' සඳහා සහභාගී වේ
එක්ස්පෝ මධ්‍යස්ථානය සාජා නෙදර්ලන්තයේ ඇම්ස්ටර්ඩෑම් හි ගෝලීය ප්‍රදර්ශන කර්මාන්තයේ (UFI) සත්කාරකත්වය දරන “ගෝලීය ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සමුළුව 2024” හිදී කැපී පෙනෙන ලෙස පෙනී සිටියේය. මෙම සමුළුවට ලොව පුරා රටවල් 35ක ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශන සංවිධායකයින් සහ ස්ථාන ක්‍රියාකරුවන්ගෙන් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් සහ