ආර්ථික අමාත්‍යාංශය සිය නව බුද්ධිමය දේපල පද්ධතිය දියත් කරයි

ආර්ථික අමාත්‍යාංශය සිය නව බුද්ධිමය දේපල පද්ධතිය දියත් කරයි
ආර්ථික අමාත්‍යාංශය සිය නව බුද්ධිමය දේපළ (IP) පද්ධතිය දියත් කරන බව නිවේදනය කරන ලද අතර, බුද්ධිමය දේපළ පිළිබඳ විවිධ ක්ෂේත්‍රවල සහ යෙදුම්වල ඒකාබද්ධ මුලපිරීම් 11 ඇතුළත් වේ. නව නිපැයුම්කරුවන්ට සහ නිර්මාණකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ව්‍යවසායකත්ව අදහස් නව්‍ය ව්‍යාපාරික අවස්ථා බවට වර්ධනය කිරීමට තරඟකාරී සහ හිතකර පරිසරයක්