2024 / ලෝක / රාජ්‍ය/ සමුළුව:/ දීප්තිමත් / අනාගතයක්/ හැඩගැස්වීම / කෙරෙහි / ආසියානු / අවධානයක් /

2024 / ලෝක / රාජ්‍ය/  සමුළුව:/  දීප්තිමත් / අනාගතයක්/  හැඩගැස්වීම / කෙරෙහි / ආසියානු / අවධානයක් /
ඩුබායි 2024 ලෝක ආණ්ඩු සමුළුව (WGS) සඳහා සත්කාරකත්වය සැපයීමට සූදානම් වේ, අනාගතයේ ආන්ඩු හැඩගස්වන මෙවලම් සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛ ජාත්‍යන්තර වේදිකාවකි.මානව වර්ගයාට යහපත් අනාගතයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සාකච්ඡා සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන ආසියානු රටවල පුළුල් සහභාගීත්වය මෙවර සමුළුවට සාක