මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අරාබි තරුණ නායකයින් සඳහා වන අරාබි රැස්වීමේ සැසිවාරයට සහභාගී වෙයි

මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අරාබි තරුණ නායකයින් සඳහා වන අරාබි රැස්වීමේ සැසිවාරයට සහභාගී වෙයි
ඩුබායි හි උප ජනාධිපති, අගමැති සහ පාලක අතිගරු ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් රෂීඩ් අල් මක්ටූම්, 2024 ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවේ 0 වන දින පැවති තරුණ නායකයින් සඳහා වන අරාබි රැස්වීමට සහභාගී වන අරාබි තරුණ ඇමතිවරුන් හමුවිය."අනාගත ආණ්ඩු හැඩගැස්වීම" යන තේමාව යටතේ තෙදින සමුළුව හෙට ආරම්භ වේ.මෙම රැස්වීමට ඩුබායි හි ඔටුන්න හිමි කු