'අනාගත ආණ්ඩු හැඩගැස්වීම' යන තේමාව යටතේ පෙබරවාරි 12 සහ 14 අතර ඩුබායි හි පැවැත්වෙන ලෝක රාජ්‍ය සමුළුව

'අනාගත ආණ්ඩු හැඩගැස්වීම' යන තේමාව යටතේ පෙබරවාරි 12 සහ 14 අතර ඩුබායි හි පැවැත්වෙන ලෝක රාජ්‍ය සමුළුව
'අනාගත ආණ්ඩු හැඩගැස්වීම' යන තේමාව යටතේ පෙබරවාරි 12 සහ 14 අතර ඩුබායි හි පැවැත්වෙන ලෝක රාජ්‍ය සමුළුව 2024, TIME සමඟ සහයෝගීව TIME100 Impact Awards AI සත්කාරකත්වය දරනු ඇත, එය ප්‍රථම වතාවට සම්පූර්ණයෙන්ම AI වෙත අවධානය යොමු කරයි. AI අභ්‍යවකාශය තුළ තම කර්මාන්ත සහ ලෝකය ඉදිරියට ගෙන යාමට සහ ඉන් ඔබ්බට ගිය පුද්