අබුඩාබි සංවාදය අනාගත රැකියා අපේක්ෂාවන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කරයි

අබුඩාබි සංවාදය අනාගත රැකියා අපේක්ෂාවන්ට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කරයි
ADD සාමාජික රටවල් 16 ක කම්කරු, මානව සම්පත් සහ රැකියා අමාත්‍යාංශවල ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් විසින් ජාත්‍යන්තර නියෝජිතයින් සහභාගී වූ වැඩ සැසි අටක් පැවැත්වූ බැවින්, හත්වන අබුඩාබි සංවාදය (ADD) අමාත්‍ය උපදේශනය සඳහා සූදානම් වීම 2024 පෙබරවාරි 10 සෙනසුරාදා ඩුබායිහිදී ආරම්භ විය.2024 ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවේ ක්‍රියාකාරකම