වත්මන් අභියෝගවලට විසඳුම් සඳහා සහයෝගිතාව පුළුල් කිරීමේ WGS භූමිකාව අගමැතිවරු තහවුරු කරයි

වත්මන් අභියෝගවලට විසඳුම් සඳහා සහයෝගිතාව පුළුල් කිරීමේ WGS භූමිකාව අගමැතිවරු තහවුරු කරයි
ඩුබායි හි පැවති ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවේ (WGS) 2024 පළමු දිනයේ දී අගමැතිවරු කිහිප දෙනෙක් ගෝලීය ප්‍රවණතා සහ අභියෝග සමඟ කටයුතු කිරීම සඳහා තම රජයන්හි විවිධ ප්‍රවේශයන් බෙදා ගත්හ.මෙම සැසිවාර තුළ පොදු තේමාවක් අවධානය යොමු කළේ ගෝලීය වේදිකාවේ ප්‍රධාන අභියෝගවලට විසඳුම් සඳහා සහයෝගීව කටයුතු කිරීම සඳහා චින්තන නායකයින