එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ තුර්කි ජනාධිපතිවරු 2024 ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට සමගාමීව ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සහ තුර්කි ජනාධිපතිවරු 2024 ලෝක රාජ්‍ය සමුළුවට සමගාමීව ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරයි
ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සහ දෙරටේ පුළුල් ආර්ථික හවුල්කාරිත්වයේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා එක්ව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික් මොහොමඩ් බින් සයීඩ් අල් නහියන් සහ ටර්කියේ ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති රිසෙප් තායිප් එර්ඩෝගන් සාකච්ඡා කළහ. ඔවුන්ගේ සාකච්ඡාවලදී දෙරටට සහ ඔවුන්ගේ ජනතාවට