කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඉක්මනින් මිනිසුන් ප්‍රතිස්ථාපනය නොකරයි

කෘත්‍රිම බුද්ධිය ඉක්මනින් මිනිසුන් ප්‍රතිස්ථාපනය නොකරයි
කෘත්‍රිම බුද්ධිය (AI) ඕනෑම වේලාවක විවිධ ව්‍යාපාරික අංශ හරහා සමාජ-ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් කළමනාකරණය කිරීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ මෙහෙයවීම සඳහා මිනිසුන් වෙනුවට ආදේශ නොකරන බව ලෝක ආණ්ඩු සමුළුවේ (WGS) 2024 දෙවන දිනය අතරතුර, ටියුරින් සම්මානලාභී, උප සභාපති සහ මෙටා හි ප්‍රධාන AI විද්‍යාඥ ආචාර්ය යාන් ලෙකුන් පැවසී