එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීම සඳහා වන තීරණ සම්බන්ධයෙන් ඔපෙක් + සමඟ වැඩ කිරීමට කැපවී සිටී: සුහයිල් අල් මැස්රූයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීම සඳහා වන තීරණ සම්බන්ධයෙන් ඔපෙක් + සමඟ වැඩ කිරීමට කැපවී සිටී: සුහයිල් අල් මැස්රූයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ විද්‍යුත් වාහන (EV) පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීමට අමාත්‍යාංශය මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින බවත්, නව ස්ථාන එකතු කිරීම සහ ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනය සඳහා ප්‍රධාන ගෝලීය සමාගම් සමඟ තවත් හවුල්කාරිත්වයන් ඇති කර ගනිමින් සිටින බවත් බලශක්ති සහ යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය Suhail bin Mohammed Al Maz