එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය යනු ඉදිරි දැක්මක් සහිත උපායමාර්ගික ප්‍රවේශයක් තිබීමයි: WEF නිර්මාතෘ සහ විධායක සභාපති

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය යනු ඉදිරි දැක්මක් සහිත උපායමාර්ගික ප්‍රවේශයක් තිබීමයි: WEF නිර්මාතෘ සහ විධායක සභාපති
ලෝක ආණ්ඩු සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන එකට එකතු වන ලෝක ආණ්ඩු සමුළුව (WGS) වැනි ජාත්‍යන්තර රැස්වීම් සංවිධානය කිරීමේදී එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ඉටු කරන අත්‍යවශ්‍ය කාර්යභාරය ලෝක ආර්ථික සංසදයේ (WEF) නිර්මාතෘ සහ විධායක සභාපති මහාචාර්ය ක්ලවුස් ෂ්වාබ්ගේ පැසසුමට ලක් විය."ඩුබායි සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය ඉතා