සාවද්‍ය තොරතුරු වලට එරෙහිව සටන් කිරීමට කෘතිම බුද්ධියේ දියුණුව භාවිත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය කොලොම්බියානු සංස්කෘතික අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරයි

දේශගුණික හදිසි අවස්ථා සහ කෘතිම බුද්ධියේ දියුණුව වැනි මෑත කාලීන වෙනස්කම් සංස්කෘතීන් සහ කලාවන් කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම කොලොම්බියානු සංස්කෘතික අමාත්‍ය ජුවාන් ඩේවිඩ් කොරියා ඉස්මතු කර ඇත.අධ්‍යාපනයේ සංස්කෘතියේ වැදගත්කම ඔහු අවධාරණය කළ අතර, එය වැරදි තොරතුරු වලට එරෙහිව සටන් කිරීමට සහ කෘතිම බුද්ධිය සඳහා සදාචාරා