අබුඩාබි WEEC2024 හි පාරිසරික අධ්‍යාපනය, තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ගෝලීය මාර්ග සිතියම එළිදක්වයි

අබුඩාබි WEEC2024 හි පාරිසරික අධ්‍යාපනය, තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ගෝලීය මාර්ග සිතියම එළිදක්වයි
අබුඩාබි මාර්ග සිතියම, පාරිසරික අධ්‍යාපනය (EE) සහ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා අධ්‍යාපනය (ESD) ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වන ගෝලීය නිර්දේශ ගෙනහැර දක්වන ඉහළ මට්ටමේ සැලැස්මක් අබුඩාබි ජාතික ප්‍රදර්ශනයේදී 12 වැනි ලෝක පාරිසරික අධ්‍යාපන සම්මේලනයේ (WEEC2024) සිව්වන දිනයේදී අනාවරණය කරන ලදී. මධ්යස්ථානය (ADNEC). දින හතරක වි