මානුෂීය සැපයුම් ටොන් 4,544ක් රැගත් දෙවන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ආධාර නෞකාව අල් අරිෂ් වරායට ළඟාවෙයි

මානුෂීය සැපයුම් ටොන් 4,544ක් රැගත් දෙවන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ආධාර නෞකාව අල් අරිෂ් වරායට ළඟාවෙයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ජනාධිපති අති උතුම් ෂෙයික්ගේ උපදෙස් පරිදි එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය විසින් දියත් කරන ලද "ගැලන්ට් නයිට් 3" මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස ගාසා තීරයට ඇතුළු වීමට සූදානම් වීම සඳහා ටොන් 4,544 ක මානුෂීය සැපයුම් රැගත් දෙවන එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍ය ආධාර නෞකාව අල් අරිෂ් වරාය වෙත ළඟා විය.නෞ