අබුඩාබි ෆෙඩරල් අභියාචනාධිකරණය ත්‍රස්තවාදී 'යුක්තිය සහ ගෞරවය පිළිබඳ කමිටු සංවිධානය' පිළිබඳ නඩු විභාගය මාර්තු 7 දක්වා කල් තබයි

ත්‍රස්තවාදී “යුක්තිය සහ ගරුත්වය කමිටු සංවිධානය” සම්බන්ධ රාජ්‍ය ආරක්ෂක වැරදි සම්බන්ධයෙන් මාර්තු 7 වැනි දින සැසිවාරයට, චූදිත පුද්ගලයන් සහ ආයතන ඇතුළුව විත්තිකරුවන් 84ක් නියෝජනය කරන නීතිඥවරු අබුඩාබි ෆෙඩරල් අභියාචනාධිකරණයේ රාජ්‍ය ආරක්ෂක වාණිජ මණ්ඩලය විසින් 2023 අංක 87 දරන නඩුවේ නඩු විභාගය කල් තැබීමට තීර