බර වාහනවල බර සහ මානයන් නියාමනය කිරීමේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම කල් දමයි

බර වාහනවල බර සහ මානයන් නියාමනය කිරීමේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම කල් දමයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ බර වාහනවල බර සහ මානයන් නියාමනය කිරීමේ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම කල් දැමීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කැබිනට් මණ්ඩලය උපදෙස් දී තිබේ.තීරණ තාර්කිකත්වය පිළිබඳව පුළුල් අධ්‍යයනයක් සිදු කරන ලෙස ද අමාත්‍ය මණ්ඩලය බලශක්ති හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයට නියෝග කළේය.තවද, කිසියම් භාණ්