ලතීෆා බින්ට් මොහොමඩ් Etihad කෞතුකාගාරයේ ‘Introducing Zayed National Museum: The Foundations of Unity’ ප්‍රදර්ශනය විවෘත කරයි

ලතීෆා බින්ට් මොහොමඩ් Etihad කෞතුකාගාරයේ ‘Introducing Zayed National Museum: The Foundations of Unity’ ප්‍රදර්ශනය විවෘත කරයි
2024 පෙබරවාරි 18 සිට දෙසැම්බර් 5 දක්වා Etihad කෞතුකාගාරයේ පැවැත්වෙන ‘Zayed National Museum: The Foundations of Unity’ ප්‍රදර්ශනය Dubai Culture and Arts Authority (Dubai Culture) සභාපති සහ ඩුබායි කවුන්සිලයේ සාමාජික Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum අද විවෘත කළේය.සංස්කෘතික හා සංචාරක