එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පාස් භාවිතය 2023 දී පරිශීලකයින් මිලියන 7.2 දක්වා ඉහළ යයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ පාස් භාවිතය 2023 දී පරිශීලකයින් මිලියන 7.2 දක්වා ඉහළ යයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ ඩිජිටල් අනන්‍යතාවය (UAE Pass) ජාතික ඩිජිටල් පරිවර්තන ගමනේ ගුණාත්මක පිම්මක් ඇති කර ඇති අතර ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම හෝ පත්‍රිකා අත්සන් කිරීමකින් තොරව සේවා සඳහා පරිශීලකයින්ට ප්‍රවේශ වීමට පහසුකම් සලසා ඇති බවට විදුලි සංදේශ සහ ඩිජිටල් රාජ්‍ය නියාමන අධිකාරියේ (TDRA) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්