ට්‍රැකීස් ඩුබායි හි ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා පළමු බලපත්‍රය නිකුත් කරයි

ට්‍රැකීස් ඩුබායි හි ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා පළමු බලපත්‍රය නිකුත් කරයි
වරාය, රේගු සහ නිදහස් කලාප සංස්ථාවේ (PCFC) නියාමන ආයතනය වන සැලසුම් සහ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (Trakhees) ඩුබායි හි ගොඩනැගිලි සඳහා ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ඉදිකිරීම් සඳහා පළමු බලපත්‍රය නිකුත් කරන බව නිවේදනය කළේය.2023 දෙසැම්බර් මාසයේදී Al Furjan Hills ව්‍යාපෘතිය සඳහා Nakheel වෙත බලපත්‍රය ප්‍ර