ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යවල පෙර මිලට වහා ආපසු යන ලෙස ආර්ථික අමාත්‍යාංශය සමාගම්වලින් ඉල්ලා සිටී

ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යවල පෙර මිලට වහා ආපසු යන ලෙස ආර්ථික අමාත්‍යාංශය සමාගම්වලින් ඉල්ලා සිටී
බර වාහනවල බර සහ මානයන් තීරණය කිරීම කල් දැමීමට එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ නියෝගයට අනුව, ආර්ථික අමාත්‍යාංශය සමාගම්වලින් ඉල්ලා ඇත්තේ පෙර පැවති ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍යවල මිල ගණන්වලට ආපසු යන ලෙසත්, කිසිදු වැඩිවීමක් වැළැක්වීමට තීරණාත්මක පියවර ගන්නා බවටත් අනතුරු අඟවා තිබේ. උල්ලංඝණය කරන සමාගම්