එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ AI කාර්යාලය AI හදා ගැනීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා UNDP සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ AI කාර්යාලය AI හදා ගැනීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා UNDP සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කරයි
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය, ඩිජිටල් ආර්ථිකය සහ දුරස්ථ වැඩ යෙදුම් කාර්යාලය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) සමඟ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණයන් පිළිබඳ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ අරාබි කලාපයේ සහ ඉන් ඔබ්බෙහි දක්ෂයින් සවිබල ගැන්වීම සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කළේය.එක්සත් ජාතී